Sportvereniging GENIE

Vertrouwenspersoon

Inzet ‘Vertrouwenspersoon’ bij S.V. Genie door: Carla Schetters – Sijben vertrouwenspersoon@genie-bergenopzoom.nl

Waarom:
S.V. Genie vindt het belangrijk, dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging zijn; voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk ! Binnen de vereniging gebeuren een hoop goede zaken; we zijn volop in ontwikkeling. En we verwachten, dat iedereen die ‘werkt’ en ‘helpt’; dat met een betrokken hart doet. Het kan echter voorkomen, dat iemand zich (even) niet thuis voelt bij S.V. Genie; met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de leiding of het bestuur terecht kan. De vertrouwenspersoon is dan aanspreekbaar voor: ondersteuning, advisering of een luisterend oor. Vervolgens kan de vertrouwenspersoon, indien iemand dit graag wil, met de persoon-in-kwestie in gesprek gaan.

Voor wie:
Elk lid, ouder, leiding, assistent leiding, bestuurslid, vrijwilliger/-ster, kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als hij/zij over integriteitschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien de aangekaarte onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenspersoon daarnaar en helpt zo nodig de betrokkene hierbij.

Rol:
De rol van de vertrouwenspersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn; iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn, om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon om preventieve maatregelen te nemen.

Status binnen de vereniging:
De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur van S.V. Genie. De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag over zijn/haar werkzaamheden uit, aan het bestuur van de S.V. Genie. Integriteitsschendingen Deze zijn als volgt samen te vatten:
A. seksuele intimidatie
B. agressie en geweld
C. treiteren/pesten
D. discriminatie
E. intimidatie
F. ongewenste omgangsvormen

A. seksuele intimidatie Dit zijn: – alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie (of onze organisatie) plaatsvinden; en door degene op wie ze gericht zijn, als ongewenst worden beschouwd. – seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). – aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf. – aanranding of verkrachting.

B. agressie en geweld; Voorvallen waarbij een persoon psychisch en / of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

C. treiteren/pesten; Dit zijn negatieve communicatieve handelingen, die meestal tegen een persoon gericht zijn (afkomstig van een of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.

D. discriminatie; Uitspraken of gesprekken tussen personen, op grond van: levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele voorkeur en de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).

E. intimidatie; Vrees aanjagen en bedreigingen doen, door woord en/of gebaar.
F. andere ongewenste omgangsvormen; Zoals: – opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. – ongepast en aanstootgevend gedrag.

Signalen
Het kan zijn, dat één of meerdere personen binnen S.V. Genie, zaken waarnemen, die hem/haar zorgen baren. En waaruit mogelijk zou kunnen blijken, dat het welzijn of de veiligheid van een ander persoon in gevaar is. Te denken valt aan: – opmerkingen van lid, leiding, assistent leiding, bestuurslid, vrijwilliger/-ster – fysieke verschijnselen, die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging.
Belangrijk
Aangezien ieder voor zichzelf bepaalt, wat hij/zij onder ongewenste omgangsvormen vindt, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en wat niet toelaatbaar is. Vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Dat er een groot ‘grensgebied’ bestaat; dat meningen uiteen kunnen lopen, mag duidelijk zijn. Wat voor de een, een grapje is; kan voor een ander, een ongewenste omgangsvorm zijn. Binnen S.V. Genie vinden we, dat de activiteit c.q. situatie, die door betrokkene als ongewenst wordt ervaren; bepalend is! Kortom
Het kan best moeilijk zijn, om te besluiten of actie nodig is. Over wie en met wie, eventueel de vermoedens moeten worden besproken. Daarom is er een vertrouwenspersoon voor S.V. Genie ! 
S.V. Genie vindt het belangrijk, dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten.